ดาวน์โหลด

ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565   273 ครั้ง
แบบฟอร์ม 3 สรุปข้อเสนอของบบูรณาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2564   431 ครั้ง
แบบฟอร์ม 2 แบบสรุปคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   335 ครั้ง
แบบฟอร์ม 1 การจัดทำโครงการ/กิจกรรมแผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   329 ครั้ง
ตัวอย่างแบบสรุปคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   309 ครั้ง
แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   1289 ครั้ง
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ ประจำปีงบประมาณ 2563   416 ครั้ง
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563   378 ครั้ง
กำหนดการแข่งขันกรีฑา การแข่งขันนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2562 (30 สิงหาคม 2562)   661 ครั้ง