ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

20 ก.พ. 2563      318 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 09.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 20 กุมภาพันธ์ 2563

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : ห้องประชุมบ้าน 92 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ถนนถลาง ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต