ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2564

5 ก.พ. 2564      83 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2564

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 09.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดข้อมูล อาทิ เป้าหมาย
การดำเนินการรายละเอียดประเด็นปัญหา กำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระยะสั้น – ระยะยาว
กำหนดแผนโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์จากการดำเนินแผนงานโครงการ (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเร่งด่วน

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 05 กุมภาพันธ์ 2564

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต