ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
นายจรูญ แก้วมุกดากุล
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ฉันทนา ศิวกุล
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปาฐกรณ์ แก้วมรกต.
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ภานิชา หมัดโส๊ะ..
 
เจ้าหน้าที่สถิติ
สุภาพร คิดดี
 
 
จารุวรรณ บุตรแก้ว..
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จิราภรณ์ ภูมิงาม.
 
พนักงานขับรถ
สุเหรน ปรีชัย..
 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สุนิตย์ ไชยณรงค์..
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สุวิมล บุญเย็น..
 
แม่บ้านประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
เอมพร เจริญวงศ์
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ฉันทนา ศิวกุล.
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สมยศ หงษ์วงศ์ไพศาล.
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
จรูญ แก้วมุกดากุล..