ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
นายจรูญ แก้วมุกดากุล
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ฉันทนา ศิวกุล
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปาฐกรณ์ แก้วมรกต.
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ธีรภัทร ชวนชม
 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ธนภัทร ธนัญชยานนท์.
 
เจ้าหน้าที่สถิติ
สุภาพร คิดดี
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จิราภรณ์ ภูมิงาม.
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
เขมิกา บุญภิบาล
 
นักวิชาการพัสดุ
จิดาภา ฐานิศร์นล
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
สุนิตย์ ไชยณรงค์..
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สุวิมล บุญเย็น..
 
แม่บ้านประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
เอมพร เจริญวงศ์
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ฉันทนา ศิวกุล.
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สมยศ หงษ์วงศ์ไพศาล.
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สุภัสสรา พรหมอยู่
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ธนวัฒน์ เอียดชู.
 
นักพัฒนาการกีฬา
กฤษฎา โออิน
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมือง
อนันต์ โต๊ะหลาง..
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอกะทู้
อัษนัย เพร็ชฉุย
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอถลาง
อนุรักษ์ สิงหสุวรรณ..
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
จรูญ แก้วมุกดากุล..