นายจรูญ แก้วมุกดากุล
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ฉันทนา ศิวกุล
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปาฐกรณ์ แก้วมรกต.
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ธีรภัทร ชวนชม
 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ธนภัทร ธนัญชยานนท์.
 
เจ้าหน้าที่สถิติ
สุภาพร คิดดี
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จิราภรณ์ ภูมิงาม.
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
เขมิกา บุญภิบาล
 
นักวิชาการพัสดุ
จิดาภา ฐานิศร์นล
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
สุนิตย์ ไชยณรงค์..
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สุวิมล บุญเย็น..
 
แม่บ้านประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
เอมพร เจริญวงศ์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ธนวัฒน์ เอียดชู.
 
นักพัฒนาการกีฬา
กฤษฎา โออิน
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมือง
อนันต์ โต๊ะหลาง..
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอกะทู้
อัษนัย เพร็ชฉุย
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอถลาง
อนุรักษ์ สิงหสุวรรณ..
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
รัชดาภรณ์ โออิน..
 
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัสชัย หนูอุไร
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
วรวิทย์ ปัญญา..
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
สุธาดา บุญโสม..
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
อุราภรณ์ จันทร์เจริญ..
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ปวีณา ไฉนวงค์
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
พารีซา อูเมง..
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ซารีนา เดร์หลำ..
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นัยนา คงสุด..
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ภัทรจิตร ู่ระวัง..
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
เมวิกา ทวีสุทธิ์..
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
พิชญาวี สังข์ทอง..
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ปองเดช ทองตัน..
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
อภิวัฒน์ แก่นทอง..
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ณัฐมล ทองพัฒน์..